FANDOM


(view - edit) Documentation

[e][h]SongLonglogo std Long thiếu gia
Player longthieugia
Thông tin game thủ
Tên:
Trần Xuân Long
Ngày sinh:
26/7/1985
Quốc gia:
Quê quán:
Những nick khác:
Khát Máu, ltg, longthieugia
Trường đã học:
Sở trường:
Shang Assy
Quá trình thi đấu
2004 - 2006
2007 - 2009
2009 - 2011

This template produces an Infobox on a player page.

Tham số

Các tham số trong bản mẫu Infobox Player:

 • team_logo = Logo team của game thủ
 • id = Main ID
 • image = Ảnh đại diện
 • team = Team hiện tại
 • team2 = Team2 (chỉ chọn 2 team tiêu biểu nhất)
 • caption = Tiêu đề, danh xưng
 • name = Tên thật (nếu cần thiết, sử dụng romanized_name cho phiên âm la tinh)
 • romanized_name = Tên phiên âm latinh
 • birth_date = Ngày sinh
 • country = Quốc gia
 • country2 = Quốc gia thứ hai(đổi quốc tịch)
 • birth_place = Quê quán
 • clan = Clan
 • sponsor = Nhà tài trợ cá nhân
 • ids = IDs khác
 • role = Vị trí trong team (Chủ lực, Hỗ trợ, Chém phũ, Bán máu)
 • civ = Quân sở trường
 • civ2 = Quân sở trường
 • civ3 = Quân sở trường
 • school = Trường từng theo học
 • site = Player's Homepage
 • datdota = Player's datDota profile page, need the ID of the player.
 • dotabuff = Player's Esport DOTABUFF profile page, need the ID of the player.
 • tlstream = Stream Name on liquiddota.com
 • twitch = Username on Twitch
 • own3d = Username on own3D.tv
 • azubu = Username on Azubu
 • stream = Link to stream
 • youtube = YouTube Channel
 • twitter = Username trên Twitter
 • facebook = Username trên Facebook
 • gplus = Username trên Google Plus
 • weibo = Username trên Sina Weibo
 • tencent = User ID trên Tencent Weibo
 • vk = Username trên VK
 • tlprofile = Username on liquiddota.com
 • reddit = Username trên Reddit.com
 • fanclub = TeamLiquid.net Fanclub
 • playlist = A playlist of the music the person plays on stream
 • history = Lịch sử tham gia các team. Sư dụng Template:TH. Ví dụ: "{{TH|2010-09-07 - '''Hiện nay'''|Thái Bình}}

Ví dụ

Một ví dụ tạo infobox player

{{Infobox player
|team_logo = songlong
|id = Long thiếu gia
|image =player_longthieugia.jpg 
|team = SongLong
|team2 = GameTV
|birth_date = 26/7/1985
|country = vietnam
|name = Trần Xuân Long
|ids = Khát Máu, ltg, longthieugia
|history={{TH|2004 - 2006|Tô Hiệu}}
{{TH|2007 - 2009|Song Long}}
{{TH|2009 - 2011|GameTV}}
|school = pd
|civ = shang
|civ2 = assy
|birth_place = Bắc Ninh
}}

Copy / Paste

{{Infobox player
|team_logo=
|id=
|image=
|team=
|team2=
|name=
|romanized_name=
|birth_date=
|country=vietnam
|birth_place=
|civ=
|civ2=
|civ3=
|ids=
|school=
|achievements=
|facebook=
|history={{TH|Khoảng thời gian|Tên team}}
|clan=
|sponsor=
|site=
|tlstream=
|twitch=
|own3d=
|stream=
|youtube=
|twitter=
|gplus=
|fanclub=
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.