FANDOM


[e][h]Song Long
Thông tin đội game
Quốc gia:
Đội trưởng:
Nhà tài trợ:
GameTV
Quá trình hoạt động
Thành lập:
2005
Giải thể:
2011
Song Long bất bại

Infobox được thiết kế để đưa ra những thông tin cơ bản về một team Đế chế.

Các thông số

Parameter Explanation
name Tên gọi của team
image Team logo. Lưu ý không ghi Image: hoặc File: hay [[ ]]. Link bên ngoài wiki cũng sẽ không hoạt động.
location Quốc gia của team.
coaches Tên huấn luyện viên (Nếu nghiều HLV thì tên mỗi người ngăn cách bằng <br />
director Tên giám đốc/ người điều hành
manager Tên người quản lý
captain Tên đội trưởng
sponsor tên của nhà tài trợ, có thể dẫn link tới trang web của nhà tài trợ. Sử dụng <br /> để phân tách khi nhập nhiều nhà tài trợ
website URL tới trang web
facebook Facebook của team, chỉ cần phần đuôi chứ không phải địa chỉ đầy đủ. Ví dụ facebook=teamliquidnet sẽ đưa link tới teamliquidnet
twitter Twitter của team, chỉ cần phần đuôi chứ không phải địa chỉ đầy đủ. Ví dụ twitter=teamliquidnet sẽ link tới teamliquidnet
youtube YouTube của team, chỉ cần phần đuôi chứ không phải địa chỉ đầy đủ.
gplus Google+ hcủa team, chỉ cần phần đuôi chứ không phải địa chỉ đầy đủ.
weibo Sina Weibo của team, chỉ cần phần đuôi chứ không phải địa chỉ đầy đủ.
tencent Tencent Weibo ID của team, chỉ cần phần đuôi chứ không phải địa chỉ đầy đủ.
vk VK của team, chỉ cần phần đuôi chứ không phải địa chỉ đầy đủ.
tlstream Stream Name on TeamLiquid.net
twitch Username on Twitch
azubu Username on Azubu
stream Link to stream (if not on Twitch)
created Ngày thành lập (YYYY-MM-DD)
disbanded Ngày giải thể (YYYY-MM-DD)
trades Player vừa chuyển đến hoặc rời đội
footnotes Dòng ghi chú cuối infobox, thường là slogan.
achievements Danh sách danh hiệu đạt được. Sử dụng Template:LeagueIconSmall và link tới tên giải đấu. Ví dụ "{{LeagueIconSmall/mienbac|name=Miền Bắc lần 8|link=Miền Bắc/2015}}" sẽ hiển thị: Tou mienbac logo. Các danh hiệu ngăn cách nhau bằng ký tự &nbsp;
no-cat Nếu để bằng true, thì team sẽ không hiện trong Thể loại - categories nào.

Blank template with parameters

Copy code này và điền thông tin vào các tham số cho đầy đủ. Tham số nào để tróng sẽ không thể hiện.

{{Infobox team
|name=
|image=
|location=
|coaches=
|manager=
|captain=
|sponsor=
|website=
|twitter=
|twitter2=
|weibo=
|tencent=
|facebook=
|youtube=
|achievements=
|tlpdint=
|tlpdkr=
|player_number=
|created=
|trades=
|footnotes=
|no-cat=
}}

Ví dụ

Code tạo Infobox

{{Infobox team
|name=Song Long
|image=
|coaches=
|manager=
|location=vietnam
|captain=[[Longthieugia]]
|website=
|sponsor=GameTV
|twitter=
|twitter2=
|player_number=4
|created=2005
|disbanded=2011
|trades=
|footnotes=Song Long bất bại
|no-cat=true
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.