FANDOM


Chùy Lông là team được hình thành từ sự kết hợp các cá nhân xuất sắc nhất khu vực Bách Khoa - Kinh tế - Xây dựng, để làm đối trọng với Song Long

Lịch sử hình thành

Các thành viên

  • Linda (đội trưởng)
  • SSBK
  • Fioruna
  • Sơn BG
  • Cường BG

Quá trình phát triển


Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.