FANDOM[e][h]JX
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team của Trung Quốc

Thành viên

JX Tiểu Bổn Cẩu JX_小笨狗

JX Ma Đao JX 魔刀

JX_Mạn Bộ Giả - Người dạo bước

Quá trình phát triển

Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.