[e][h]Nghĩa Chiến Minh Cup 2011
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
Quần chiến 5 nội dung
Ngày bắt đầu:
2011-10-01
Ngày kết thúc:
2011-10-04
Những người chiến thắng
Gold.png China std.png 
Silver.png China std.png 
Bronze.png China std.png 
Copper.png China std.png 
Players
Số lượng game thủ:
tbd

__ GIẢI ĐẤU TOÀN THỂ __

BảngA : 

Tư siêu VS Kích tình: 2:3 
1v1: Tư siêu chiến tướng VS kích tình dụng vẫn phong thành(shenlong) 0:3 
1v1 hỗn mã : tư siêu hoa hoa VS kích tình tiếu dung ca 3: 0 
2v2 : tư siêu phong lưu tình + phi thường liễu đắc VS kích tình tiểu vũ + đoạn tiến 1:3 
2v2 lạc đà : tư siêu sơ luyến + bát bộ VS kích tình nhật nguyệt tinh thần + phi phàm 3:0 
4v4 : tư siêu sơ luyến + chiến tương +bát bộ + hoa hoa VS kích tình dụng vẫn phong thành + đoạn tiến + tiểu mã + tiểu vũ 1:2 

nghĩa chiến minh VS thời đại 4:0 
thuần tiễn mã : nghĩa chiến minh đại trù VS thời đại _ ca thần dân 3:0 
hỗn mã : nghĩa chiến minh bùi dạ VS thời đại _ hoang hoang 3:1 
2v2 : nghĩa chiến minh tiểu tiểu hiệp + á sắt VS thơì đại _ tiểu mãnh + tiểu vĩ 3:0 
2v2 lạc đà : nghĩa chiến minh phiêu hồng vương tử + đế vương tinh VS thời đại _ lạc khắc + cật mã 3:1 


tư siêu VS nghĩa chiến minh 2:3 
1v1 : tư siêu chiến tướng VS nghĩa chiến minh đại trù 3:2 
1v1 hỗn mã : tư siêu bát bộ VS nghĩa chiến minh bùi dạ 3:0 
2v2 lạc đà : tư siêu sơ luyến + hoa hoa VS nghĩa chiến minh tiểu tiểu hiệp + đế vương tinh 2:3 
2v2 hỗn mã : tư siêu phong lưu tình + sinh ca VS nghĩa chiến minh huy huy + á sắt 1:3 
4v4 : tư siêu chiến tướng + hoa hoa + sơ luyến +bát bộ VS nghĩa chiến minh đại trù + tiểu tiểu hiệp + huy huy + bùi dạ 0:2 

thời đại VS ưng chi mộng 0:4 
1v1 : ưng chi mộng tiểu hoa ca VS thơì đại _ tiểu mãnh 3:0 
1v1 hỗn mã : ưng chi mộng tiểu hắc mã VS thơì đại _ cật mã 3:0 
2v2 lạc đà : ưng chi mộng minh nguyệt + tiên phong VS thơì đại _ tiểu vĩ + lạc khắc 3:1 
2v2 hỗn mã: ưng chi mộng lãng mạn + nông thôn tử VS thời đại _ hoang hoang + ca thần 3:2 


kích tình VS ưng chi mộng 2:2
1v1: kích tình tiểu mã VS ưng chi mộng lãng mạn 2:3 
1v1 hỗn mã : kích tình đoạn tiến VS ưng chi mộng bân thiếu 3:2
2v2 lạc đà : kích tình hí thủy kinh phong + tiếu dung ca VS ưng chi mộng tiểu hắc mã + tiểu hoa ca 2:3 
2v2 hỗn mã : kích tình tiểu vũ + phi phàm VS ưng chi mộng minh nguyệt + tiên phong 3:2 

tư siêu VS thời đại 4:0 
1v1: tư siêu chiến tướng VS thời đại hoang hoang 3:0 
1v1 hỗn mã : tư siêu bát bộ VS thời đại ca thần 3:0 
2v2: tư siêu sinh ca + phong lưu tình VS thời đại tiểu mãnh + tiểu lâm 3:0 
2v2 : tư siêu phi thường liễu đắc + sơ luyến VS thời đại lạc khắc + cật mã 3:0 


nghĩa chiến minh VS ưng chi mộng 2:2 
1v1: nghĩa chiến minh đại trù VS ưng chi mộng lãng mạn 2:3 
1v1 : nghĩa chiến minh huy huy VS ưng chi mộng tiểu hắc mã 2:3 
2v2 : nghĩa chiến minh bùi dạ + á sắt VS ưng chi mộng 3:2 
2v2: nghĩa chiến minh phiêu hồng vương tử + tiểu tiểu hiệp VS ưng chi mộng 3:0 

Bảng B 

siêu tinh VS thiên long 1:3 
1v1 : siêu tinh ngốc ngốc( Daidai) VS thiên long bất liễu tình 1:3  1v1 hỗn mã : siêu tinh quần hùng VS thiên long phi tuyết 3:0 
2v2 : siêu tinh ba thái tử + đạp tuyết VS thiên long minh nhật + tiểu kiệt 0:3 
2v2: siêu tinh hồng ma( quỷ đỏ ) + băng kỳ lâm VS thiên long tiểu hùng + minh nguyệt 1:3 

long chiến minh VS bạo phong 2:2 
1v1: long chiến minh mộc mã đồ thành VS bạo phong khoa kỹ 3:0 
1v1: long chiến minh đả hỏa kỳ VS bạo phong đinh vương 1:3 
2v2: long chiến minh thần chiến + tàn tương VS bạo phong tiểu triết + tập đoàn 3:0 
2v2 : long chiến minh tiểu thanh oa + tiểu trư VS bạo phong điện thiểm lôi minh +JOK 0:3 


thám hoa VS sở hồn 4:0 
1v1 : thám hoa _ nhãn tử VS sở hồn kỳ 3:0 
1v1 : thám hoa _ cầm sĩ VS sở hồn chí tôn 3:1 
2v2 : thám hoa _ đổ thánh + lưu manh du hí VS sở hồn tiểu lâm + sướng tưởng 3:0 
2v2 : thám hoa _ hựu điểu + phôi nam nhân VS sở hồn ban ni lộ + hồng nhân 3:1 


long chiến minh VS sở hồn 2:2 
1v1 : long chiến minh mộc mã đồ thành VS sở hồn kỳ 3:2 
1v1: long chiến minh đả hỏa ky VS sở hồn chí tôn 3:2 
2v2 : long chiến minh thần chiến + tàn tương VS sở hồn hồng nhân + tiểu lâm 2:3 
2v2 lạc đà : long chiến minh tiểu thanh oa + tiểu trư VS sở hồn sướng tưởng + ban ni lộ 1:3 thiên long VS bạo phong 
1v1 : thiên long 
1v1 : thiên long 
2v2: thiên long 
2v2 lạc đà : thiên long 


thám hoa VS siêu tinh 3:1 
1v1 : thám hoa nhãn tử VS siêu tinh ngốc ngốc  1:3  1v1 hỗn mã: thám hoa cầm sĩ( TIỂU THỦY NGƯ ) VS siêu tinh quần hùng  3:1  2v2 : thám hoa đổ thánh + lưu manh du hí VS siêu tinh hồng ma + ba la tử   3:1 
2v2 lạc đà : thám hoa hựu điểu + phôi nam nhân VS  siêu tinh băng kỳ lâm + mạn liên ( DANH TƯỚNG ĐÁNH LẠC ĐÀ) 3:1 siêu tinh VS sở hồn 2:2 
1V1 : siêu tinh ngốc ngốc VS sở hồn kỳ 0:3 

1V1 hỗn mã: siêu tinh quần hùng VS sở hồn tiểu lâm 3:0  2v2 : siêu tinh hồng ma + ba la tử VS sở hồn chí tôn + hồng nhân 3:1 
2v2 lạc đà : siêu tinh băng kỳ lâm + hào nhân vật VS sở hồn sướng tưởng + ban ni lộ 1:3 


thiên long VS sở hồn 1:3 
1v1 : thiên long bất liễu tình VS sở hồn kỳ 0:3 
1v1 : thiên long phi tuyết VS sở hồn chí tôn 0:3 
2v2 : thiên long tiểu kiệt + vương tử VS sở hồn hồng nhân + tiểu lâm 1:3 
2v2 lạc đà : thiên long bân bân + minh nguyệt VS sở hồn ban ni lộ + sướng tưởng 3:0'

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.