FANDOM
Ngày Player Team cũ Team mới Ref.
20-11-2018 Vn  Hanam std
Hn std [1]
20-11-2018 Vn Vanelove Hn std
Hanam std [2]
Vn Văn Nhất
11-11-2018 Vn Chipboy None
6699 std [3] [4]
Vn Anh Hào
Vn Sáng Cola
Vn Nam Sociu
25-10-2018 Vn Chipboy Gtv1 std
None [5]
23-10-2018 Vn Its War None
Skyredlogo std [6]
23-10-2018 Vn Exciter None
Aoenghean std [7]
Vn Không Được Khóc
23-10-2018 Vn Tễu ThaiBinhlogo std
Hanam std [8] [9]
23-10-2018 Vn Truy Mệnh None
ThaiBinhlogo std [10]
Vn U97
22-10-2018 Vn Truy Mệnh Quangninh std
None [11] [12]
Vn U97
Vn Không Được Khóc
Vn Its War
24-09-2018 Vn Dương Đại Vĩnh None
Saigonnew std [13]
04-07-2018 Vn Ma Làng None
Aoenghean std [14]
28-06-2018 Vn Ma Làng Saigonnew std
None [15] [16]
26-06-2018 Vn Ba Giai None
Saigonnew std [17]
22-06-2018 Vn Tú Xuất Skyredlogo std
Saigonnew std [18]
21-06-2018 Vn Black Aoenghean std
None [19] [20]
12-05-2018 Vn Truy Mệnh ThaiBinhlogo std
Quangninh std [21]
Vn U97 ThaiBinhlogo std
Vn Không Được Khóc Gtv1 std
Vn Its War Gtv1 std
Vn Thành An None
09-05-2018 Vn Tễu Hn std
ThaiBinhlogo std [22] [23]
03-05-2018 Vn Nam Sociu Skyredlogo std
Aoenghean std [24] [25]
04-2018 Vn Hoàng Mai Nhi Hn std
Hanam std [26]
Vn  Bibi std
Vn Kinh Kong Hn std
Vn Đỗ Văn Đạt None
Vn Minh Trung ThaiBinhlogo std
Vn Nobi Aoe360 std
03-2018 Vn Cung Tuyển Sài Gòn
Saigonnew std [27]
03-2018 Vn Gunny Bibi std
Saigonnew std
01-03-2018 Vn Nam Sociu Thanhhoa std
Skyredlogo std [28] [29]
28-02-2018 Vn No.1 Gtv1 std
Aoenghean std [30] [31]
28-02-2018 Vn Vô Thường ThaiBinhlogo std
None [32] [33]
02-2018 Vn Vany Nguyễn None
Saigonnew std [34] [35]
Vn Ma Làng
22-1-2018 Vn U97 Bibi std
ThaiBinhlogo std [36]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.