Advertisement

Chuyển nhượng năm 2018Ngày Player Team cũ Team mới Ref.
20-11-2018 Vn.png   Hanam std.png
Hn std.png [1]
20-11-2018 Vn.png  Vanelove Hn std.png
Hanam std.png [2]
Vn.png  Văn Nhất
11-11-2018 Vn.png  Chipboy None
6699 std.png [3] [4]
Vn.png  Anh Hào
Vn.png  Sáng Cola
Vn.png  Nam Sociu
25-10-2018 Vn.png  Chipboy Gtv1 std.png
None [5]
23-10-2018 Vn.png  Its War None
Skyredlogo std.png [6]
23-10-2018 Vn.png  Exciter None
Aoenghean std.png [7]
Vn.png  Không Được Khóc
23-10-2018 Vn.png  Tễu ThaiBinhlogo std.png
Hanam std.png [8] [9]
23-10-2018 Vn.png  Truy Mệnh None
ThaiBinhlogo std.png [10]
Vn.png  U97
22-10-2018 Vn.png  Truy Mệnh Quangninh std.png
None [11] [12]
Vn.png  U97
Vn.png  Không Được Khóc
Vn.png  Its War
24-09-2018 Vn.png  Dương Đại Vĩnh None
Saigonnew std.png [13]
04-07-2018 Vn.png  Ma Làng None
Aoenghean std.png [14]
28-06-2018 Vn.png  Ma Làng Saigonnew std.png
None [15] [16]
26-06-2018 Vn.png  Ba Giai None
Saigonnew std.png [17]
22-06-2018 Vn.png  Tú Xuất Skyredlogo std.png
Saigonnew std.png [18]
21-06-2018 Vn.png  Black Aoenghean std.png
None [19] [20]
12-05-2018 Vn.png  Truy Mệnh ThaiBinhlogo std.png
Quangninh std.png [21]
Vn.png  U97 ThaiBinhlogo std.png
Vn.png  Không Được Khóc Gtv1 std.png
Vn.png  Its War Gtv1 std.png
Vn.png  Thành An None
09-05-2018 Vn.png  Tễu Hn std.png
ThaiBinhlogo std.png [22] [23]
03-05-2018 Vn.png  Nam Sociu Skyredlogo std.png
Aoenghean std.png [24] [25]
04-2018 Vn.png  Hoàng Mai Nhi Hn std.png
Hanam std.png [26]
Vn.png   Bibi std.png
Vn.png  Kinh Kong Hn std.png
Vn.png  Đỗ Văn Đạt None
Vn.png  Minh Trung ThaiBinhlogo std.png
Vn.png  Nobi Aoe360 std.png
03-2018 Vn.png  Cung Tuyển Sài Gòn
Saigonnew std.png [27]
03-2018 Vn.png  Gunny Bibi std.png
Saigonnew std.png
01-03-2018 Vn.png  Nam Sociu Thanhhoa std.png
Skyredlogo std.png [28] [29]
28-02-2018 Vn.png  No.1 Gtv1 std.png
Aoenghean std.png [30] [31]
28-02-2018 Vn.png  Vô Thường ThaiBinhlogo std.png
None [32] [33]
02-2018 Vn.png  Vany Nguyễn None
Saigonnew std.png [34] [35]
Vn.png  Ma Làng
22-1-2018 Vn.png  U97 Bibi std.png
ThaiBinhlogo std.png [36]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.