[e][h]Quảng Châu Cup 2013 mở rộng
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2013
Ngày kết thúc:
2013
Những người chiến thắng
Gold.png Vietnam Việt Nam 3
Silver.png Vietnam Việt Nam 1
Bronze.png Vietnam Việt Nam 2
Copper.png China std.png KTTN 1
Teams
Số lượng team:
9

3v3 Random

1. Việt Nam - 3

2. Việt Nam - 1

3. Việt Nam - 2

4. Kích Tình Tuế Nguyệt - 1

5. Ỷ Thiên

6. Thiên Vương

7. Tư Siêu

8. Dạ Miêu

9. Việt Nam - 4

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.