FANDOM[e][h]Quảng Châu Cup 2013 mở rộng
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2013
Ngày kết thúc:
2013
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
tbd

Solo Shang hỗn mã

1. Tư Siêu - Sơ Luyến

2. Nghĩa Chiến Minh - Hồi Ức (Bùi Dạ)

3. Nghĩa Chiến Minh - Đại Trù

4. Dạ Miêu - Ngốc Ngốc (Dai Dai)

5. Ỷ Thiên - Tiểu Thủy Ngư

6. Tư Siêu - Tiểu Hoa Ca

7. Ỷ Thiên - Vũ Thần

8. Thánh Chiến - Đế Quốc Ngã Tối Suất

9. Tư Siêu - Quần Anh

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.