FANDOM


Một thể thức trong Đế chế trong đó chọn civ (quân) ẩn trong 16 civ. Người chơi được dùng mọi loại quân để tấn công đối phương ngay từ đời 1. Chỉ có một giới hạn duy nhất trong thể thức này là không được vẩy thành

Các lợi thế của từng civ trong bản đồ hill:

  • Shang: dân rẻ
  • Assy: nông dân di chuyển nhanh, cung T bắn nhanh (nhưng không có quẩy đá)
  • Ya: nông dân di chuyển nhanh, ngựa T rẻ
  • Per: khai khác thực nhanh -> ép đời
  • Pho: khai thác gỗ nhanh
  • Sumer: nông dân 40 máu;
  • Pal: khai thác nhanh, nông dân +1 giáp;
  • Hit: cung +1 công (nhưng không có quẩy đá)
  • Mace: nông dân bóng rộng;
  • Baby: chòi nhiều máu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.