FANDOM[e][h]Thám Hoa 探花
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một trong lục đại gia tộc của Trung Quốc

Thành viên

1. Thám Hoa Đổ Thánh 探花_赌圣 - A Hổ 阿虎

Hạng 9. 1 trong tứ đại ẩn giả. hay lấy màu 7 - Toàn diện

2. Thám Hoa Nhãn Tử 探花_眼仔 - Đồ Long Cửu Âm 屠龙_九阴

hạng 14

sở trường tiễn mã và lạc đà

3. Thám Hoa Ngọc Vũ 探花_玉宇

sở trường tiễn mã

4. Thám Hoa Hựu Điểu 探花_又鸟

sở trường tiễn mã và lạc đà

5. Thám Hoa Nhật Hành Đào Hoa 探花_日行桃花

6. Thám Hoa Cơ Quan Thương 探花_机关枪

7. Thám Hoa Chủ Diễn 探花_主演

8. Thám Hoa Lưu Manh Du Hý 探花_流氓游戏

Quá trình phát triển

Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.