FANDOM[e][h]Thiên Vương 千王
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team lớn của Trung Quốc

Thành viên

1. Thiên Vương Danh Chấn Đế Liêu Hỏa 千王名震帝聊火

2. Thiên Vương Kình Thiên Thần Long 千王擎天神龙

3. Thiên Vương Phong Lý Lãng Nhân 千王风里浪人

4. Thiên Vương Danh Chấn Đế Liêu Vân 千王名震帝聊云

5. Thiên Vương Thần Binh 千王神兵

sở trường lạc đà và tiễn mã

6. Thiên Vương 1+1 =7 千王1+1=7

7. Thiên Vương Lôi Lão Hổ 千王雷老虎 - Ưng Chi Mộng Tiểu Thí Thí

Top 3 Assy China đánh bại dino qua 2 lần hình như là 6-0 thì phải

8. Thiên Vương Phi Thiên Hổ 千王飞天虎

9. Thiên Vương Thượng Phi 千王飞仔

Quá trình phát triển

Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.